Ochrana osobných údajov

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov podľa GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.unixauto.sk je UNIX Auto s. r. o., ktorý je prevádzkovateľom osobných údajov dotknutých osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
  2. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
   UNIX Auto s. r. o.
   sídlo: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
   IČO: 46 170 740
  3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená: zodpovedná osoba nie je určená.
  4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov ako dotknutých osôb, ktoré mu poskytli títo zákazníci alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky zákazníkov. Osobné údaje, ktoré poskytuje zákazník prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je zákazník povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
 2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
  1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:
   • spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií v internetovom obchode;
   • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
  2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
   • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
   • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.
 3. Zdroje a rozsah spracúvania osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, podpis.
  2. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
  3. Informácie, ktoré poskytne zákazník prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané, s výnimkou poskytnutia informácií subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom za účelom vykonávania činnosti predaja výrobkov, ktorými sú najmä prepravné a doručovacie spoločnosti a subjekty zaoberajúce sa montážou výrobkov prevádzkovateľa.
 4. Doba uchovávania osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby:
   • počas trvania zmluvného vzťahu dotknutej osoby s prevádzkovateľom;
   • ďalej po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov;
   • ďalej po dobu akú určujú a vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky na uchovávanie osobných údajov.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 5. Práva dotknutej osoby
  1. Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o tom, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má najmä nasledovné práva:
   • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby; dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
   • právo na opravu osobných údajov; dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
   • právo na vymazanie osobných údajov;
   • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
   • právo namietať spracúvanie osobných údajov;
   • právo na prenosnosť osobných údajov;
   • právo na súhlas, ak je spracúvanie podmienené súhlasom dotknutej osoby a možnosť odvolania tohto súhlasu;
   • právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  2. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Prevádzkovateľ ďalej informuje zákazníka, že predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania zmluvy spracúvať osobné údaje zákazníka bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov zákazníka bude vykonávané prevádzkovateľom v predzmluvných vzťahoch so zákazníkom a spracúvanie osobných údajov zákazníka je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje zákazník ako jedna zo zmluvných strán.
  3. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to buď písomným listom zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pred odobratím údajov dotknutej osoby.
  4. Prevádzkovateľ môže za podmienok ustanovených v § 30 zákona o ochrane osobných údajov obmedziť rozsah povinností a práv súvisiacich s ochranou osobných údajov, ako aj zásady ochrany osobných údajov.
  5. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú; toto sa však neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo ak je rozhodnutie vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.
 6. Súhlas so spracúvaním osobných údajov Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom príslušného internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste boli oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach prevádzkovateľ a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorá bola prevádzkovateľovi poskytnutá.

Klávesové skratky

Všeobecné
Navigácia
/
/
/
Naspäť
Esc
Zavrieť okno
Esc
Rýchle vyhľadávanie
Ctrl
F
/
F2
Hľadanie auta
Alt
A
Hľadanie nákladného auta
Alt
T
Hľadanie motocykla
Alt
M
Výrobky nezávislé od typu
F10
Uložené autá
Alt
P
História
Alt
E
Nák. košík
Alt
C
/
Alt
F5
Domovská stránka webshopu
Ctrl
Home
Navigácia vo webshope
Ctrl
Navigácia v hlavičke
Ctrl
Vyhľadávač čísla podvozku
Alt
V
OE ponuka
Alt
G
Klávesové skratky
F1
Pomocník pre klávesnicu
Alt
F1
Vyhľadávanie vozidla
Výber vozidla
Kategórie
Zoznam položiek
Nák. košík
Vyhľadávač čísla podvozku
Žiadosť o OE ponuku
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Otvoriť skupinu
Enter
Enter
/
Medzerník
/
Zriedkaví výrobcovia
Alt
S
Zriedkavé modely
Alt
S
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Detailné informácie
F8
Uložiť auto
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Uložiť auto
Alt
F2
Vybrať
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Skryť kategórie nezávislé od typu
Alt
F10
Vyberte a pokračujte
Enter
Prepínanie medzi skupinami
/
Vložiť do košíka
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Vlastnosti
F8
Karta údajov produktu
F7
Súvisiace produkty
Alt
K
Pridať k obľúbeným
Alt
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Viac informácií
Alt
+
Menej detailov
Alt
-
Nastavenie filtra
Medzerník
Zvýšenie počtu kusov
+
Zníženie počtu kusov
-
Poznámka
Písanie na klávesnici
Výber karty flotily
Alt
F
Opustenie vstupného poľa
Esc
Spustiť funkciu
Alt
V
Vybrať
Enter
Enter
Údaje o vozidle
F8
Filtrovať
1-9
Preklad
Alt
F
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Spustiť funkciu
Alt
F11
Vybrať
Enter
Enter
Nová ponuka
Insert
Pripojenie hlavicových údajov
F3
Údaje hlavičky
F4
Kopírovanie ponuky
Ctrl
Insert
Poznámka k hlavicovým údajom
Alt
F2
Zmena obdobia
Alt
F10
Tlač ponuky
Ctrl
P
Uložiť v okienku ponuky
Ctrl
Enter
Enter
Zmena počtu strán položiek
+
-
Poznámky k počtu strán položiek
Alt
F2
Objednávka počtu strán položiek
Alt
R
Príloha k počtu strán položiek
F3
Zľava k počtu strán položiek
Ctrl
K