Vyhlásenie o rozpoznávaní tváre

1. ÚVOD

Informujeme Vás, že spoločnosť UNIX Auto s. r. o. (ďalej len: Prevádzkovateľ alebo UNIX Auto) ako prevádzkovateľ vo svojich osobných zákazníckych centrách poskytuje rýchlejšie, pohodlnejšie, účinnejšie vybavovanie vecí a obsluhu pre svojich VIP partnerov. Výsledkom tejto inovácie Prevádzkovateľ vo svojich osobných zákazníckych centrách zaviedol pre svojich VIP partnerov možnosť identifikácie rozpoznávaním tváre a spravuje osobné údaje VIP partnerov a fyzických osôb konajúcich v mene VIP partnerov, ktoré ako dotknuté osoby (ďalej len: Dotknutá osoba) so spravovaním údajov súhlasili. Prevádzkovateľ v súvislosti so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb poskytuje informácie uvedené v týchto informáciách podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) (z 27. Apríla 216) (ďalej len: GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Unix Autó és Alkatrészkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (ďalej len: Prevádzkovateľ alebo UNIX Auto)
Sídlo: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
IČO: 46 170 740
Kontakt:
E-mail: cs@unixauto.com
Zástupca: Mgr. Bianka Pšenáková, konateľka 

3. IDENTIFIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM ROZPOZNÁVANIA TVÁRE

Prevádzkovateľ pre svojich VIP partnerov, v prípade právnických osôb pre osoby konajúce v mene týchto právnických osôb poskytuje možnosť k tomu, aby kontrola VIP postavenia partnera bola vykonaná rýchlo a jednoducho v osobnom zákazníckom centre, na základe čoho záležitosti VIP partnera bude vybavená účinne, privilegovane. K tomu je potrebné, aby Prevádzkovateľ identifikoval VIP Partnerov, a za účelom tejto identifikácie prevádzkovateľ vypracoval informatické identifikačné riešenie založené na rozpoznávaní tváre. K používaniu systému dotknutá osoba poskytne predbežne fotografiu Prevádzkovateľovi formou jej nahratia do systému Prevádzkovateľa, ďalej bude vyhotovená fotografia aj vtedy, keď sa partner dostaví osobne, pričom identifikácia dotknutej osoby a cez neho VIP partnera sa uskutočňuje porovnávaním individuálnych charakteristík fotografií tváre. Používanie identifikácie rozpoznávaním tváre pre VIP partnerov a pre fyzické osoby konajúce v ich mene nie je povinné, jeho využitie je možné výlučne na základe žiadosti dotknutej osoby a na základe poskytnutého súhlasu.
Okruh osôb dotknutých spravovaním údajov: VIP partneri a fyzické osoby konajúce v ich mene, ktorí so spravovaním údajov súhlasili

Rozsah spracúvaných údajov Účel spracúvania údajov Právny základ spracúvania údajov
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko zástupcu partnera 
Meno alebo meno a priezvisko partnera 
Fotografia tváre ako biometrický osobný údaj
Jednoznačná, rýchla, efektívna identifikácia VIP partnerov a zástupcov VIP partnerov, za účelom využitia im patriacim zľáv a výhod  Prevádzkovateľ spracúva tieto Vaše údaje so zreteľom na osobitné kategórie osobných údajov na základe Vášho výslovného súhlasu, ktorý súhlas dotknutý subjekt udeľuje pred nahratím fotografie, v príslušnom systéme podnikového  manažmentu so zaškrtnutím checkboxu, ďalej v prípade príchodu osobne kliknutím na identifikáciu ako VIP partnera za znalosti predmetných informácií.


Okruh osôb oprávnených na oboznamovanie sa s údajmi:
s osobnými údajmi uvedenými vyššie sa môžu oboznamovať pracovníci nachádzajúci sa pod bezprostredným riadením Prevádzkovateľa.
Poskytnutie údajov: Prevádzkovateľ vyššie uvedené osobné údaje dotknutých osôb neposkytuje ani tretej strane v EÚ, ani do tretej krajiny, ani medzinárodnej organizácii.
Sprostredkovatelia: Prevádzkovateľ nevyužíva sprostredkovateľa za účelom dosiahnutia cieľa spracúvania osobných údajov.
Miesto, spôsob spracúvania osobných údajov: Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami budú uložené na serveroch vo vlastnom prevádzkovaní Prevádzkovateľa.
Doba uchovávania údajov:

4. EZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Informujeme Vás, že Prevádzkovateľ vykoná všetky technické a organizačné opatrenia, a vytvorí pravidlá konania, ktoré sú potrebné na uplatňovanie predpisov GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcich sa na zachovanie tajomstva a na bezpečnosť spracúvania údajov.  
Prevádzkovateľ údaje, ktoré spravuje, ochraňuje vhodnými opatreniami proti neoprávnenému prístupu, zmene, postúpeniu, zverejneniu, výmazu alebo zničeniu, ako aj proti náhodnému zničeniu, poškodeniu.  
Prevádzkovateľ pri spracúvaní údajov zachováva: 
a) dôvernosť: ochraňuje informácie, aby mal k nim prístup len ten, kto je na to oprávnený;  
b) nepoškodenosť: chráni presnosť a úplnosť informácií a spôsob ich spracúvania; 
c) prístupnosť: zabezpečuje, že ak oprávnený subjekt to potrebuje, mal skutočne prístup k požadovaným informáciám a mal k dispozícii prostriedky, ktoré sú k tomu potrebné. 

Správca údajov vhodným spôsobom ochraňuje svoje informačné systémy a siete proti počítačovým podvodom, špionáži, proti požiaru a povodni, ďalej proti vírom, proti vniknutiam do počítačov. Prevádzkovateľ sa o bezpečnosť stará ochrannými postupmi na úrovni serverov a aplikácií. Prevádzkovateľ monitoruje svoje systémy v záujme zachytenia každého bezpečnostného incidentu a za účelom poskytnutia dôkazov v prípade každej udalosti týkajúcej sa bezpečnosti. Monitoring systému okrem toho umožňuje aj kontrolu účinnosti aplikovaných bezpečnostných opatrení. Prevádzkovateľ dodržiavanie opatrení používaných na ochranu informácií vyžaduje na základe ustanovení uzavretých zmlúv aj od prípadných využívaných sprostredkovateľov a kontroluje ich plnenie. 

5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY, UPLATNENIE PRÁV

Informujeme Vás, že v súvislosti s osobnými údajmi týkajúcimi sa Vás môžete kedykoľvek, bez obmedzenia požiadať o:
-    informáciu, prístup k údajom, 
-    opravu, 
-    výmaz, 
-    obmedzenie spracúvania údajov, 
-    prenosnosť údajov,
-    svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať,
-    ďalej môže namietať proti spravovaniu osobných údajov.

5.1 Právo na informáciu 

Prevádzkovateľ vykonáva potrebné opatrenia v záujme toho, aby dotknutým osobám všetky informácie vzťahujúce sa na spracúvanie osobných údajov (uvedené napr. v článku 13 a 14 GDPR) poskytol v kompaktnej, prehľadnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme, formulované jasne a zrozumiteľne.  
Právo na informáciu je možné vykonávať písomne cez kontakty uvedené v bode 2. týchto informácií. Na požiadanie dotknutej osoby – po preukázaní totožnosti – je možné poskytnúť informácie aj ústne.  

5.2 Právo dotknutej osoby na prístup 

Dotknutá osoba je oprávnená, aby od prevádzkovateľa dostal informácie o tom, či je vykonávaná spracúvanie jeho osobných údajov, a ak takéto spracúvanie údajov sa uskutočňuje, je oprávnený, aby dostal prístup k osobným údajom a k podrobnostiam spracúvania údajov podľa ustanovení GDPR a podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.  

Prevádzkovateľ kópiu osobných údajov tvoriacich predmet spracúvania údajov poskytne dotknutej osobe. Za ďalšie kópie vyžiadané dotknutým osobám môže vyúčtovať primeraný poplatok podľa administratívnych nákladov. Na požiadanie dotknutej osoby Prevádzkovateľ informácie poskytne v elektronickej forme.
Prevádzkovateľ informácie poskytne najneskôr do jedného mesiaca od podania žiadosti.

5.3.    Právo na opravu 

Dotknutá osoba môže požadovať opravu nepresných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom, vzťahujúcich sa na dotknutú osobu a môže požadovať aj doplnenie neúplných údajov.

5.4. Právo na vymazanie 

Dotknutá osoba, ak je daný niektorý z nižšie uvedených dôvodov, je oprávnená, aby na jeho požiadanie Prevádzkovateľ neodkladne vymazal osobné údaje vzťahujúce sa na dotknutú osobu, ak
-    osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli vyžiadané alebo inak spracúvané;
-    dotknutá osoba svoj súhlas tvoriaci podklad pre spracúvanie údajov odvolá, a pre spracúvanie údajov iný právny podklad nie je;
-    dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov a nejestvuje žiadny prednostný zákonný dôvod na spracúvanie údajov;
-    osobné údaje boli spracúvané nezákonne; 
-    osobné údaje treba vymazať za účelom plnenia povinnosti vyplývajúcej z práva únie alebo predpísanej právom členského štátu, aplikovanej na Prevádzkovateľa; 
-    k zbere osobných údajov došlo v súvislosti s ponukou služieb súvisiacich s informatizáciou spoločnosti.  
Vymazanie údajov nemožno iniciovať, ak spracúvanie údajov je potrebné: k vykonávaniu slobody vyjadrenia názorov a slobody prístupu k informáciám; za účelom plnenia povinnosti podľa práva únie alebo práva členského štátu aplikovaného na prevádzkovateľa; resp. vo verejnom záujme alebo v rámci využívania verejnoprávneho oprávnenia preneseného na prevádzkovateľa; na účely týkajúcich sa oblasť verejného zdravotníctva, na účely archivácie, vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely, na základe verejného záujmu; k predkladaniu, uplatneniu resp. k ochrane právnych nárokov.  

5.5. Právo na obmedzenie spracúvania údajov

Na základe žiadosti dotknutej osoby Prevádzkovateľ obmedzuje spracúvanie osobných údajov, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:
-    dotknutá osoba namieta presnosť osobných údajov, v takomto prípade obmedzenie sa vzťahuje na dobu, ktorá umožňuje kontrolu presnosti osobných údajov;
-    spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba je proti výmazu údajov, namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia;  
-    Prevádzkovateľ osobné údaje už nepotrebuje na účely spracúvania údajov, avšak dotknutá osoba ich požaduje za účelom predkladania, uplatnenia alebo ochrany právnych nárokov, alebo 
-    dotknutá osoba namietal proti spracúvaniu údajov; v takomto prípade obmedzenie sa vzťahuje na obdobie, kým nebude zistené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa majú prednosť pred oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.  
Ak spracúvanie údajov podlieha obmedzeniu, osobné údaje je možné spracúvať, s výnimkou ich ukladania, len so súhlasom dotknutej osoby, alebo za účelom predkladania, uplatnenia alebo ochrany právnych nárokov, alebo v záujme ochrany práv fyzickej alebo právnickej osoby, alebo v dôležitom verejnom záujme Únie resp. členského štátu. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu predbežne o zrušení obmedzenia spracúvania údajov.  

5.6. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak 
-    spracúvanie údajov sa zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na zmluve, v ktorej dotknutá osoba je zmluvnou stranou, a
-    spracúvanie údajov sa uskutočňuje automatizovaným spôsobom. 

5.7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba je oprávnená, aby z dôvodu súvisiaceho so svojou vlastnou situáciou kedykoľvek namietal proti spracúvaniu jeho osobných údajov potrebných k realizácii úlohy vykonaného vo verejnom záujme alebo v rámci výkonu verejnoprávneho oprávnenia Prevádzkovateľa alebo proti spracúvaniu jeho údajov potrebného k uplatneniu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane vytvorenia profilu založeného na uvedenom ustanovení. V prípade námietky Prevádzkovateľ osobné údaje nesmie ďalej spravovať, s výnimkou, ak to vyžadujú nútené oprávnené dôvody, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodou dotknutej osoby, alebo ktoré súvisia s predkladaním, uplatnením alebo ochranou právnych nárokov.
Ak spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje priamo v záujme získania nejakého obchodu, dotknutá osoba je oprávnená, aby kedykoľvek namietal proti spracúvaniu jeho osobných údajov za týmto účelom, vrátane vytvorenia profilu, ak je s tým priamo spojené získanie nejakého obchodu.     
V prípade nametania proti spracúvaniu údajov v priamej spojitosti so záujmom získania obchodu údaje nesmú byť ďalej spracúvané za týmto účelom.

5.8. Právo na podanie námietky proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.   
Vyššie uvedené oprávnenie nemožno aplikovať, ak spracúvanie údajov je 
a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

5.9. Právo na odvolanie

Dotknutá osoba je oprávnená, aby svoj súhlas kedykoľvek odvolal. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovávania údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

5.10. Pravidlá konania

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, avšak v každom prípade do jedného mesiaca od obdržania žiadosti informuje dotknutú osobu o opatreniach vykonaných na základe žiadosti podanej dotknutou osobou v súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami. V prípade potreby, so zreteľom na zložitosť žiadosti a počet žiadostí môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace. 
Ak Prevádzkovateľa nepodnikne opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, potom neodkladne, avšak najneskôr do jedného mesiaca informuje dotknutú osobu o dôvodoch nevykonania opatrení, ďalej o tom, že dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania na úrad.   
Prevádzkovateľ požadované informácie poskytuje bezodplatne. Ak žiadosť dotknutej osoby je jednoznačne neopodstatnená, alebo – najmä ak má opakujúci sa charakter – prehnaná, Prevádzkovateľ môže za administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo s vykonaním opatrenia vyúčtovať primeraný poplatok, alebo môže odmietnuť vykonanie opatrenia na základe žiadosti.  

5.11. Náhrada škody a náhrada nemajetkovej ujmy

Každá osoba, ktorej vznikla majetková ujma alebo nemajetková ujma v dôsledku porušenia tohto zákona, má právo na náhradu škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ, ktorý sa zúčastnil na spracúvaní osobných údajov, je zodpovedný za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, len ak nesplnil povinnosti uvedené v právnych predpisoch alebo ak konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom.
Ak sa na tom istom spracúvaní osobných údajov zúčastnil viac než jeden prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ spoločne a sú zodpovední za škodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, za škodu zodpovedajú spoločne a nerozdielne. 
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu, ak preukáže, že vznik škody nezavinil.

Ak by sa vyskytli v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sťažnosti alebo iné problémy, môžete sa na nás obrátiť s riešením Vašich sťažností zmiernou cestou.

Pokiaľ by Vaša sťažnosť nebola vyriešená, môžete sa obrátiť s návrhom na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Kontakt:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

6. PROFILOVANIE, AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

V súvislosti s účelmi spracúvania osobných údajov uvedenými v týchto podmienkach Prevádzkovateľ nevyužíva profilovanie a automatizované rozhodovanie týkajúce sa osobných údajov.

7. ĎALŠIE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na základe týchto podmienok a na účely uvedené v týchto podmienok, nebudú využité na iné účely. 
 

Klávesové skratky

Všeobecné
Navigácia
/
/
/
Naspäť
Esc
Zavrieť okno
Esc
Rýchle vyhľadávanie
Ctrl
F
/
F2
Hľadanie auta
Alt
A
Hľadanie nákladného auta
Alt
T
Hľadanie motocykla
Alt
M
Výrobky nezávislé od typu
F10
Uložené autá
Alt
P
História
Alt
E
Nák. košík
Alt
C
/
Alt
F5
Domovská stránka webshopu
Ctrl
Home
Navigácia vo webshope
Ctrl
Navigácia v hlavičke
Ctrl
Vyhľadávač čísla podvozku
Alt
V
OE ponuka
Alt
G
Klávesové skratky
F1
Pomocník pre klávesnicu
Alt
F1
Vyhľadávanie vozidla
Výber vozidla
Kategórie
Zoznam položiek
Nák. košík
Vyhľadávač čísla podvozku
Žiadosť o OE ponuku
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Otvoriť skupinu
Enter
Enter
/
Medzerník
/
Zriedkaví výrobcovia
Alt
S
Zriedkavé modely
Alt
S
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Detailné informácie
F8
Uložiť auto
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Uložiť auto
Alt
F2
Vybrať
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Skryť kategórie nezávislé od typu
Alt
F10
Vyberte a pokračujte
Enter
Prepínanie medzi skupinami
/
Vložiť do košíka
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Vlastnosti
F8
Karta údajov produktu
F7
Súvisiace produkty
Alt
K
Pridať k obľúbeným
Alt
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Viac informácií
Alt
+
Menej detailov
Alt
-
Nastavenie filtra
Medzerník
Zvýšenie počtu kusov
+
Zníženie počtu kusov
-
Poznámka
Písanie na klávesnici
Výber karty flotily
Alt
F
Opustenie vstupného poľa
Esc
Spustiť funkciu
Alt
V
Vybrať
Enter
Enter
Údaje o vozidle
F8
Filtrovať
1-9
Preklad
Alt
F
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Spustiť funkciu
Alt
F11
Vybrať
Enter
Enter
Nová ponuka
Insert
Pripojenie hlavicových údajov
F3
Údaje hlavičky
F4
Kopírovanie ponuky
Ctrl
Insert
Poznámka k hlavicovým údajom
Alt
F2
Zmena obdobia
Alt
F10
Tlač ponuky
Ctrl
P
Uložiť v okienku ponuky
Ctrl
Enter
Enter
Zmena počtu strán položiek
+
-
Poznámky k počtu strán položiek
Alt
F2
Objednávka počtu strán položiek
Alt
R
Príloha k počtu strán položiek
F3
Zľava k počtu strán položiek
Ctrl
K