Etický kódex

I.    Úvod


Pojem a význam Etického Kódexu


Etický kódex nie je súhrn pravidiel, ale koncipuje hodnoty, spôsob myslenia a normy správania, a tým definuje organizačnú kultúru spoločnosti UNIX Auto. Usmernenia etického kódexu sa vzťahujú na všetkých zamestnancov a sú jednotne akceptované a dodržiavané všetkými členmi našej komunity.


Poslanie a hodnoty spoločnosti Unix Auto


Spoločnosť je skupina ľudí, ktorí spoločne pracujú na dosiahnutí cieľa stanoveného vedením spoločnosti a pri tom používajú zariadenia spoločnosti. Majiteľ spoločnosti Unix Auto vytvoril a prevádzkuje skupinu spoločností týmto cieľom:


Naším zamestnaneckým poslaním je, aby sme poskytnutím efektívnych riešení na požiadavky našich zákazníkov,

našu spoločnosť UNIX Auto prevádzkovali ako ziskovú, a na trhu vedúcu firmu,

ktorá svojim zaangažovaným členom zabezpečí dlhodobo bezpečné zázemie a slušné živobytie


Najväčšou hodnotou spoločnosti Unix Auto sú "Ľudia"


Najväčšou hodnotou spoločnosti Unix Auto sú ľudia, tí spolupracovníci, ktorí ju tvoria. Aby spoločnosť fungovala so ziskom, a aby bola lídrom v odvetví, musí spolupracovať s najlepším tímom a s najoddanejšími ľuďmi.


Základným princípom UNIX Auto je, že každý manažér si môže vytvoriť svoj vlastný tím, a tak má možnosť vytvoriť ten najlepší tím, pomocou ktorého môže dosiahnuť najlepší výsledok. Nakoľko každý manažér má osobitnú zodpovednosť za vybudovanie svojho vlastného tímu, preto v každom prípade sa musí rešpektovať sloboda manažérov pri budovaní vlastného tímu.


"Etické" správanie, dobrá povesť spoločností UNIX


Ten koná eticky, kto vykonáva svoju prácu v súlade so zákonom a internými predpismi, v súlade s cieľmi a záujmami spoločnosti UNIX Auto a svoju prácu vykonáva dobromyseľne. Etické správanie sa prejavuje v čestnosti, korektnosti, a v lojalite a dobrej viere voči spoločnosti a kolegom. Úspech našej spoločnosti je založený na dôvere, ktorú nám prejavujú naši zamestnanci, zákazníci a dodávatelia.


Naším spoločným záujmom je, aby sme pracovali v súlade so spoločne akceptovanými zásadami, takže ak vidíme porušovanie etických noriem, tak treba na to upozorniť, a poradiť kolegom v ohľade správneho správania.


Dobré meno spoločností UNIX je založené na skutočných zásluhách. Kultúrne, disciplinované a korektné správanie zamestnancov si získalo rešpekt našich partnerov. Naďalej musíme pokračovať v našom konaní takým spôsobom, aby sme ostali hodným tejto dôvery.


II.    Vonkajšie posúdenie spoločnosti UNIX Auto


Správanie sa voči zákazníkom a obchodným partnerom


Obraz o spoločnosti UNIX Auto formujú naši zákazníci, a preto je zákazník stredobodom našej firemnej kultúry. Všetci naši zamestnanci musia byť zaangažovaní pre poskytovanie kvalitnej služby a nikdy sa nesmie zabúdať, že my sme tu pre zákazníka, nie naopak.


Nie všetci naši zamestnanci sú v kontakte so zákazníkmi, niektorí sú v kontakte s "externými zákazníkmi", a niektorí sú v kontakte len s "internými zákazníkmi", t. j. so svojimi kolegami. Aj oni musia svoju prácu vykonávať tak, aby s nimi boli spokojní aj ich "interní zákazníci".


Sľuby zákazníkom


Nikdy nesľúbme viac ako dokážeme splniť, ani interným ani externým zákazníkom. Dodržme svoje slovo, buďme spoľahlivý a dôveryhodní.Voči zákazníkom, či už ide o nakupujúcich, dodávateľov alebo kolegov, musíte byť vždy trpezliví, zdvorilí a priateľskí. Ich potreby treba pozorne vypočuť, a na základe služieb našej spoločnosti - treba pre nich nájsť to najlepšie riešenie.


Vybavovanie sťažností, pripomienok


Pri riešení pripomienok zákazníkov sa musíme snažiť o to, aby zákazník ktorý poprípade bol dovtedy nespokojný, sa stal spokojným. Ak dostane ktokoľvek v spoločnosti sťažnosť, musí ju bezodkladne posunúť zákazníckemu servisu.


Na sťažnosti a prípadné krivdy sa nemá reagovať výhovorkami, ale faktami, argumentmi a riešeniami. Sťažnosti a reklamácie treba riešiť čo najrýchlejšie, a spôsobom, a treba sa snažiť odpovedať a uzatvoriť tak, aby to bolo pre zákazníka uspokojivé.


Správanie sa pri dodávateľskom a zároveň odberateľskom vzťahu


Môže sa stať, že s tým istým obchodným partnerom máme „dodávateľský” aj „odberateľský” vzťah. Musíme dbať na oddelenie týchto dvoch obchodných vzťahov, nemôžeme prikázať nákup žiadneho z našich produktov ani služieb ktorémukoľvek z našich dodávateľov.


Ochrana údajov - GDPR


Nielen právnou, ale aj morálnou požiadavkou je, aby sme nezneužívali žiadne, u našej spoločnosti evidované informácie a údaje klienta. Dbajme na to, aby sa tieto informácie nedostali do nesprávnych rúk nielen mimo spoločnosti, ale aj v rámci nej.


Vonkajší vzhľad


Ako pracovníci spoločnosti Unix Auto posúdenie spoločnosti vytvárame aj svojím vzhľadom a spôsobom obliekania. Dbajme na to, aby sme sa obliekali a vyzerali čisto, kultivovane a elegantne. Ak naša spoločnosť poskytuje pracovné oblečenie k práci, uistime sa, že sú vždy čisté a udržiavané v dobrom stave.


Na ulici si urobia ľudia obraz o Unix Skupine prevažne na základe vzhľadu firemného automobilu. Preto čistý, udržiavaný stav vozidiel, a taktiež zdvorilé chovanie v premávke je takisto dôležité ako výzor a oblečenie pracovníka.


Taktiež je nevyhnutné aby vzhľad našich predajní a iných pracovných priestorov boli vždy upratané a čisté.


Či už komunikujeme smerom von so zákazníkmi, alebo interne, používajme len tie nástroje, ktoré sú v súlade s firemnou identitou (firemný hlavičkový papier, obálky, atď.)


Ak sa objavíme hocikde tak, že sme akýmkoľvek spôsobom spojený so spoločnosťou, napríklad jazdíme na služobnom aute alebo ideme na večeru v služobnom oblečení, musíme prispôsobiť svoje správanie tak, že reprezentujeme našu spoločnosť. To platí bez ohľadu na to, či sme v práci alebo nie.


Používanie telefónu


Naša spoločnosť sa snaží o to, aby boli jej zamestnanci prístupní, a preto všetkým zamestnancom poskytuje k práci potrebné komunikačné nástroje. Od zamestnancov sa očakáva, aby ich správne používali a boli dostihnuteľné, keď to je potrebné.


Nie je napríklad etické nechať mobilný telefón na stole, neprijať hovor, alebo zabudnúť zavolať späť, ak to bolo sľúbené.


Spôsob, ako sa prijímajú telefonáty, tiež definujú firemnú tvár, preto je dôležité, aby sme sa jasne a zdvorilo predstavili pri zdvihnutí telefónu.   


Správanie sa voči konkurencii


Organickou súčasťou našej obchodnej politiky je, že predávame naše výrobky a naše služby na základe ich výhod, a nie na základe slabostí našich konkurentov. Za účelom získania spotrebiteľov nemôžeme používať nečestné porovnávania ani v reklamách ani pri žiadnom inom spôsobe propagácie našich výrobkov a služieb.


Jedným z účinných spôsobov, ako obstáť v hospodárskej súťaži, je získavanie informácií. Základnou etickou požiadavkou je, aby sme o našich konkurentoch získavali len tie informácie, ktoré sú dostupné legálne a čestnou cestou. Nesmieme získať výhodu nad nikým neetickým správaním. Rešpektujeme duševné vlastníctvo iných, dodržiavame zákony a predpisy, ako aj interné pravidlá spoločnosti.


Zverejňovanie v tlači, publikácie, používanie sociálnych médií, "komentovanie"


Každú publikáciu súvisiacu so spoločnosťou Unix Auto (články v novinách, programy, rozhovory), hlavne vtedy, ak v nej vyslovene spomenú spoločnosť, musí vidieť a odsúhlasiť riaditeľ danej spoločnosti.


Všetky dokumenty a hlásenia poskytnuté vládnym organizáciám a tiež informácie oznámené v prejavoch určených pre verejnosť, musia byť plné, pravdivé, presné, objektívne, aktuálne a zrozumiteľné zo všetkých podstatných aspektov.


Uverejnenie akýchkoľvek negatívnych názorov alebo komentárov o našom pracovisku na sociálnych sieťach, napríklad na Facebooku, je hlboko neetický čin. To je neakceptovateľné ani vtedy, aj keď je príspevok založený na prípadnej skutočnej krivde, pretože spoločnosti UNIX poskytujú široký okruh príležitostí na riešenie alebo na nápravu sťažností, takže z toho dôvodu sociálne médiá a ich prostredníctvom diskreditácia a poškodenie dôveryhodnosti spoločnosti nemôžu byť platformou na tento účel.


Verejná, náboženská a politická angažovanosť


Spoločnosť UNIX Auto rešpektuje práva na súkromie a vierovyznanie a politické presvedčenie svojich zamestnancov - a nijako do nich nezasahuje. Všetci zamestnanci sa teda môžu slobodne angažovať v akejkoľvek spoločenskej alebo politickej organizácii.


Avšak tieto činnosti a prejavy v rámci jednotlivých organizácií nesmú porušovať etické zásady Unix Auto a nemôžu ohrozovať dobré meno, a posúdenie spoločnosti. Spolupracovník musí dať jasne najavo, že svoje názory vyjadruje ako súkromná osoba a v žiadnom prípade nie v mene spoločnosti Unix Auto.


Okrem toho si nemôžeme zvoliť svoje pracovisko ako miesto spoločenskej a verejnej angažovanosti, a ani nemôžeme na tieto aktivity využívať firemné prostriedky. Musíme tiež rešpektovať náboženské, politické a iné presvedčenia našich kolegov, a zdržať sa akéhokoľvek ovplyvňovania.


UNIX Auto nemôže poskytovať finančnú ani morálnu podporu politickým stranám, politickým organizáciám alebo ich predstaviteľom. Spoločnosť musí za každých okolností zostať nezávislá od politiky.


III.    Správanie sa zamestnanca voči spoločnosti

Ochrana fyzického a duševného vlastníctva, bezpečnosť, zachovanie tajomstva


UNIX Auto vlastní majetok vo vysokej hodnote, z ktorého časť tvorí hmotný majetok (zásoby, zariadenia, predmety, atď.), a inú časť zase tvorí duševný majetok v podobe "know-how" klasifikovaných informácií s trhovou hodnotou.


Čo sa týka hmotného majetku je základným predpokladom, že zamestanec zodpovedá za zverené predmety a je povinný zaobchádzať so starostlivosťou “dobrého hospodára”, keď ide napríklad o zverené auto na firemné, ako aj na súkromné účely, alebo o riadenie vlastnej pobočky.


Pri riadení nákupov treba konať so starostlivosťou „dobrého hospodára”, napríklad na obstarenie majetku alebo investície sa treba pozerať tak, akoby sme to zaobstarali pre seba a či by sme si zvolili rovnaké riešenie.


Do tejto druhej kategórie sa dajú zaradiť duševné vlastníctvo vytvorené zamestnancami spoločnosti počas ich práce, vedomosti, ktoré získali, a dôverné údaje, s ktorými pracujú v súvislosti so svojou prácou.


Preto je veľmi dôležitá ochrana týchto majetkových hodnôt, a každý zamestnanec je osobne zodpovedný za ochranu zvereného majetku a za ochranu hmotného a duševného majetku svojho zamestnávateľa.


So všetkým hmotným majetkom, informáciami a vedomosťami sa musí zaobchádzať a používať s opatrnosťou, ktorá sa všeobecne očakáva od zamestnancov.


Dôverné informácie sa môžu dostať do rúk každého z nás. Pri práci s nimi musíme postupovať s maximálnou opatrnosťou, tie sa nemôžu dostať do nepovolených rúk za žiadnych okolností. Medzi dôverné informácie patria napríklad obchodné plány alebo podrobnosti o nich, údaje o zákazníkoch alebo zamestnancoch, plány na uvedenie výrobkov na trh. Zahŕňa aj akékoľvek iné neverejné informácie, ktoré by mohli byť užitočné pre konkurenciu, alebo v prípade zverejnenia by mohli poškodiť spoločnosť, jeho zamestnancov alebo jeho zákazníkov.


Nesmieme hovoriť o podrobnostiach týchto informácií ani v rodinnom kruhu či medzi priateľmi, keďže naši známi a rodinní príslušníci nemusia byť schopní posúdiť, nakoľko je daná informácia z pohľadu spoločnosti UNIX Auto dôležitá alebo dôverná.


Už hneď na začiatku zamestnania sa musíme akceptovať, že tieto informácie musíme zachovať v tajnosti aj po skončení pracovného pomeru, takže ani po zmene zamestnania nemôžeme hovoriť o všetkých podrobnostiach, ktoré poznáme. Pri podpise pracovnej zmluvy to potvrdzujeme tým, že akceptujeme doložku o mlčanlivosti, ktorú obsahuje. Po skončení pracovného pomeru musíme vrátiť našej spoločnosti všetky dôverné dokumenty, či už v papierovej alebo elektronickej podobe, ktoré sa týkajú a patria len spoločnosti UNIX Auto.


Konflikt záujmov, Zaujatosť, Darovanie


Vo všeobecnosti musíme vykonávať všetky svoje činnosti tak, aby neboli v rozpore so záujmami spoločnosti UNIX Auto, a musíme sa vyhnúť v našich osobných a oficiálnych vzťahoch akémukoľvek konfliktu záujmov medzi našimi vlastnými záujmami a záujmami spoločnosti UNIX Auto.


Takýto konflikt záujmov môže vzniknúť napríklad vtedy, ak sa venujeme iným činnostiam mimo našej hlavnej práce, ktoré buď odvádzajú našu pozornosť od našej práce vo firme, alebo nám bránia vykonávať našu prácu v spoločnosti UNIX Auto objektívne a efektívne.


Spoločnosti Unix Auto sa snažia o to, aby zabezpečili slušné živobytie pre svojich pracovníkov. Ak u niekoho vznikne aj iný príjem okrem príjmu z hlavného zamestnania v spoločnosti Unix Auto, je povinný túto skutočnosť okamžite písomne nahlásiť vedeniu spoločnosti.


Ak prevádzkujeme vlastnú firmu, profil a pracovná činnosť nemôže byť ani z časti totožná s hlavnými činnosťami členských spoločností UNIX Auto, pretože by to viedlo ku konfliktu záujmov.


Nemôžeme nadviazať kontakt alebo spoluprácu v mene spoločnosti Unix Auto s takou firmou, v ktorej pôsobí naša osoba alebo naši príbuzní.

Spolupracovníci musia včas nahlásiť svojmu vedúcemu každú takú situáciu, kde sa predpokladá že môže dôjsť ku konflikte záujmov.


"Zaujatosť" nie je to isté ako "konflikt záujmov". Môže nastať situácia, že hoci nenastane konflikt záujmov, ale v rozhodnutí, alebo v príprave rozhodnutia nevieme konať na základe objektivity. Napríklad pri výberovom konaní na dodávateľa sa môže ukázať, že správca jednej z firiem, ktoré sa uchádzajú o zákazku, je známym, bývalým spolužiakom, prípadne susedom atď. osoby, ktorá pripravuje rozhodnutie.


Pri každom takom prípade sme povinný to oznámiť vedúcemu a odovzdať daný proces inému spolupracovníkovi, inému tímu. Tým pádom je možné zaručiť objektívne a neskoršie „nespochybniteľné“ rozhodnutie, resp. prípravu rozhodnutia.


V obchodnom styku sa za "hodnotný dar" - s výnimkou drobností s nízkou hodnotou - zvyčajne platí cena, ktorú zvyčajne zaplatí spoločnosť obdarovaného. Preto je neetické, aby osoba, ktorá dostáva svoj príjem od spoločnosti UNIX, prijala "hodnotný dar" od inej spoločnosti alebo jednotlivca, s ktorým niektorá zo spoločností UNIX má, alebo môže nadobudnúť vzťah.


Zásadou je že nedávame ani neprijímame nič také, čo je, alebo čo sa javí ako nečestná obchodná motivácia.Využívanie firemných možností, nakupovanie so zľavou


Nesmieme využívať majetok spoločnosti, ani informácie alebo príležitosti, o ktorých sme sa dozvedeli počas vykonávania našej práce, či už priamo alebo nepriamo, nemôžeme to obrátiť vo svoj vlastný prospech. Je zakázané využívať majetok spoločnosti, informácie alebo svoje postavenie pre získanie osobnej výhody. Zamestnanci nesmú priamo ani nepriamo konkurovať spoločnosti ani dcérskym spoločnostiam UNIX.


Všetci zamestnanci spoločnosti majú možnosť nakupovať produkty so zľavou. Účelom tejto zľavy je umožniť zamestnancom a ich rodinným príslušníkom prístup k produktom spoločnosti za zníženú cenu. Okrem toho je neetické a nedôstojné, aby zamestnanec spoločnosti UNIX Auto využíval túto možnosť na "získanie dodatočného príjmu", napríklad s tým že vykonáva servis vozidiel ako druhé zamestnanie.


Pravidlá a "Zadné vrátka"


Nie každá situácia, ktorá nastane, môže byť pokrytá pravidlom a niekedy sa môže stať taká udalosť, ktorá buď nie je pokrytá pravidlom, alebo sú medzery v pravidle. V takomto prípade nie je etickým správaním "využívať" medzery v systéme pravidiel, a zneužívať to, lebo momentálne danú situáciu pravidlá neupravujú.


Ak cítime, že niečo nie je správne, a napriek tomu to robíme, a pritom hovoríme: "Nebolo mi výslovne povedané, že to nemôžem robiť."    Hoci nemusíme porušiť pravidlo, ale sa môžeme dopustiť neetického konania.


Napríklad používanie systému riadenia spoločnosti, kde vývojári zvyčajne nastavia práva a možnosti pre každého používateľa. Existujú však prípady, keď je možné vykonať "neetickú" operáciu, a to buď z dôvodu chyby v programe, alebo z dôvodu charakteru procesov. Dobrým príkladom je zákaznícka zľava, ktorej vydanie je stanovená v smerniciach a je tiež obmedzená v systéme riadenia spoločnosti, podľa pracovnej pozície. Na druhej strane, v jednotlivých prípadoch ak je v systéme možnosť    predaja za zníženú cenu, napríklad v prípade poškodeného dielu, zamestnanec má v rukách možnosť predávať aj vo väčšom množstve "zľavnene". To je zrejmé, že takéto správanie už nie je etické, a dokonca to už dosahuje úroveň hospodárskeho zneužívania, trestného činu.


Dôvera


Mi u UNIX Aute neustále pracujeme na tom, aby v našej spoločnosti dobre sa pracovalo, aby sme vytvárali príjemné podmienky na efektívnu a dobre naladenú prácu. Pracujeme mnohými ľuďmi a základ spolupráce je dôvera.


Dôvera v tomto zmysle znamená, že veríme, že každý náš kolega koná podľa svojho najlepšieho vedomia a svadomia pri svojej práci, so starostlivosťou “dobrého hospodára“, a nie je ani tieň podozrenia že svoje úlohy nevykoná v takom zmysle.


Stále treba myslieť na to, že dôvera je zraniteľná, a keď raz ju zlomíme neexistuje lepidlo ktorý by vedel obnoviť stratenú dôveru, preto treba ju veľmi chrániť.


IV.    Správanie sa voči kolegom


Spolupráca


V rámci spoločností UNIX Auto nesmie byť žiadna osoba diskriminovaná na základe pohlavia, veku, etnického pôvodu, náboženstva, politického presvedčenia, členstva v odboroch alebo akejkoľvek inej charakteristiky alebo činnosti, ktorá nesúvisí s vykonávaním práce. Správanie každého v spoločnosti UNIX Auto by malo byť založené na vzájomnom rešpekte a na spoločnom záujme o spoločné ciele.


So všetkými spolupracovníkmi máme rovnaký cieľ: podporiť stabilné a efektívne fungovanie nasej spoločnosti


Počas našej práce sa snažme odhaliť a odstrániť vyskytnuté problémy a nedostatky. Pokúsme sa nájsť riešenia a v prvom rade nehľadajme zodpovedných. Ak kritizujeme nejakú prax alebo nejaký úkon, mali by sme sa snažiť navrhnúť aj riešenie, ktoré by zlepšilo ich fungovanie.


Cynické alebo skeptické poznámky a otázky len vyvolávajú zbytočné napätia a nepomáhajú riešiť problém, preto sa im musíme vyhnúť pri vlastných vyjadreniach a snažiť sa o neemocionálny, objektívny a profesionálny spôsob vyjadrenia, či už komunikujeme so svojím nadriadeným alebo podriadeným.


Rešpektujme svojich kolegov - nefajčiarov, preto fajčime len na vyhradených miestach. Aj počas vykonávania iných činností dbajme na to, aby sme zbytočne nevyrušovali druhých.


Svojím správaním alebo vykonávaním práce neohrozujme zdravie alebo fyzickú bezpečnosť našich kolegov; venujme osobitnú pozornosť ochrane nášho prírodného a zastavaného prostredia. Každý z nás by mal zobrať za svoje ochranu životného prostredia.


Vedenie


Ako vedúci by sme mali spolupracovať so spolupracovníkmi pod naším vedením, a nie využívať svoje postavenie na presadzovanie moci. Pri odmeňovaní alebo trestaní je základným kritériom, aby bol zamestnanec spravodlivo a v plnej miere informovaný o svojich zásluhách alebo prípadných nedostatkoch.


Ako vedúci, musíme sa usilovať o to, aby sme svoj tím motivovali, a viedli k úspechu takým spôsobom, aby pri tom spolupracovníci nevyhoreli. Pri hodnoteniach sa musíme vyhnúť osobného správania, hrubej alebo urážlivej komunikácii, a treba sa snažiť o to, aby sme chválili alebo kritizovali úlohu, a nie podriadenú osobu.


Od svojich podriadených nesmieme vyžadovať to, čo nie je možné vykonať bez porušenia Etického kódexu alebo Prevádzkového poriadku.


Ako vedúci si musíme zachovať svoju autoritu nadriadeného za každých okolností, preto nie je etické vytvoriť si príliš blízky vzťah so svojimi podriadenými, alebo žiadať od nich také láskavosti, ktoré môžu podkopať našu autoritu nadriadeného, resp. vytvoria závislosť voči podriadenému.


Interná komunikácia


Spoločnosť UNIX Auto pomáha svojim pracovníkom v internej a externej komunikácii s elektronickými komunikačnými nástrojmi (napr. elektronická pošta, intranet, prístup na internet). Pre používanie týchto nástrojov sa tiež uplatňujú všeobecné zásady účelu použitia: naša spoločnosť nám ich poskytla v zásade na pracovné účely.


Pracovné a súkromné vzťahy


Treba sa vyvarovať miešania pracovných a súkromných vzťahov. Zmiešanie pracovného a súkromného života časom priam zákonite povedie k vzniku problémov, či už ide o zamestnávanie rodinných príslušníkov na spoločnom pracovisku, alebo o strednodobé až dlhodobé manažovanie vzťahov ktoré vzniknú na pracovisku. Preto sa treba vyhýbať vzniku "súkromného vzťahu" v práci, a najmä " letmé dobrodružstvá", môžu viesť k osobnej alebo pracovnej kríze.   


Ale problémy môže spôsobiť aj "veľmi blízka známosť" alebo príbuzný, ako je napríklad súrodenecký a manželský vzťah. Preto by ste sa mali podľa možnosti čo najviac vyhýbať miešaniu osobných a pracovných vzťahov.


Vo vzťahu medzi vedúcim a jeho podriadeným pri prípadnom príliš blízkom vzťahu ľahko môže vzniknúť obvinenie z "morálneho obťažovania" alebo aj "sexuálneho obťažovania". U pracovníka vo vedúcej pozícii je etické a zároveň účelné, aby si od svojich kolegov udržiaval taký odstup, ktorý nevyvoláva pochybnosti o jeho zámeroch.


V.    Doložka


Presadzovanie Etického kódexu, nahlásenie jeho porušenia, dôsledky


Každý zamestnanec je povinný dodržiavať ustanovenia Etického Kódexu. Akékoľvek porušenie jeho ustanovení je potrebné nahlásiť priamemu nadriadenému, alebo ak je porušiteľom vedúci pracovník, tak sa treba obrátiť na jeho priameho nadriadeného. V závažnejších prípadoch sa môžeme obrátiť aj priamo na vedenie spoločnosti alebo dokonca na Majiteľa. Oznamovateľa za oznámenie v dobrej viere nemôže postihnúť žiadne znevýhodnenie.


Za nedodržanie etických noriem je možné vyvodiť zodpovednosť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonníka práce a občianskeho zákonníka príslušnej krajiny.


Uplatnenou sankciou môže byť ústne alebo písomné upozornenie, ukončenie pracovného pomeru alebo iné právne opatrenie v závislosti od priestupku v súlade s miestnymi zákonmi a pravidlami spoločnosti.


Ak zavinené porušenie povinností spôsobí zamestnávateľovi škodu, môže zamestnávateľ nariadiť príslušnému zamestnancovi, aby zaplatil náhradu škody. Vedúci pracovníci musia dať pozor na to, aby uplatnená sankcia bola primeraná závažnosti, riziku a prípadným následkom činu.


Vzdanie sa povinnosti dodržiavať etický kódex, právo na oboznámenie


Vzdanie sa povinnosti dodŕžania ustanovení tohto etického kódexu môže nariadiť len Majiteľ spoločnosti UNIX. Text etického kódexu si môže ktokoľvek kedykoľvek prečítať. Všetci zamestnanci podpisom pracovnej zmluvy potvrdzujú, že sa oboznámili s Etickým kódexom a že ho prijímajú. Vedúci pracovníci, ktorí vykonávajú právomoc zamestnávateľa, sú zodpovední za to, aby sa s Etickým kódexom oboznámili ich zamestnanci a aby dodržiavali napísané ustanovenia.


Často kladené otázky a odpovede na ne


Čo urobiť, ak zákazník nahnevane reklamuje chybu niektorej z našich služieb?

Dajme spiatočnú otázku, objasnime to, aby sme sa uistili, že sme správne pochopili domnienku.

Načrtnite postup riešenia: kedy a čo sa stane, v záujme vyriešenia problému.

Okamžite sa spusťme do odstraňovania problému.

Ak nemôžeme pomôcť pri vyriešení problému (napr. preto, že to nie je v našej odbornej špecializácii), ponúknime mu pomoc pre kontaktovanie správneho spolupracovníka.


Čo urobiť, ak nás zákazník požiada o takú výhodu pre seba, ktorá je v rozpore so smernicami alebo škodí našej spoločnosti? (napr. žiada prebratie a dobropis už montovaného produktu.)

Rozhodne ho odmietnite s tým, že táto požiadavka je v rozpore s pravidlami spoločnosti.


Čo urobiť, ak nám pracovník konkurencie chce poskytnúť alebo predať tajné informácie o svojej spoločnosti?

Rozhodne odmietnime takúto možnosť.

Oznámme to svojmu nadriadenému, ktorý vykoná ďalšie potrebné kroky.Čo urobiť, ak náš známy od nás žiada informácie ktoré v našej spoločnosti boli klasifikované ako dôverné?

Povedzme mu, že žiadané informácie mu nemôžeme odovzdať z dôvodu:

o Nemáme na to oprávnenie, resp. je to prísne zakázané,

o Voči nám to môže mať právne následky,

o poškodzuje to záujmy našej spoločnosti a tým aj spoločnosti UNIX Auto.

Informácie, ktoré sú prístupné každému, môžeme zdieľať so svojimi známymi, a môžeme im pomôcť nájsť informácie, ktoré hľadajú (napr. v novinách alebo na webovej stránke UNIX).Čo urobiť, ak nás príbuzný požiada o to, aby sme ho zvýhodnili v jednom výberovom konaní pre dodávateľov?

Slušne, ale rozhodne odmietnime takúto požiadavku.

Dajme mu vedieť, že táto požiadavka je v rozpore s ustanoveniami Etického Kódexu spoločnosti.

Dajme mu vedieť, že systematizovaný proces výberu dodávateľov vopred vylučuje možnosť poskytnutia takejto láskavosti.
Napísal: Zombori Antal

Prvé vydanie: 23-03-2011

Posledná úprava: 08-07-2022Klávesové skratky

Všeobecné
Navigácia
/
/
/
Naspäť
Esc
Zavrieť okno
Esc
Rýchle vyhľadávanie
Ctrl
F
/
F2
Hľadanie auta
Alt
A
Hľadanie nákladného auta
Alt
T
Hľadanie motocykla
Alt
M
Výrobky nezávislé od typu
F10
Uložené autá
Alt
P
História
Alt
E
Nák. košík
Alt
C
/
Alt
F5
Domovská stránka webshopu
Ctrl
Home
Navigácia vo webshope
Ctrl
Navigácia v hlavičke
Ctrl
Vyhľadávač čísla podvozku
Alt
V
OE ponuka
Alt
G
Klávesové skratky
F1
Pomocník pre klávesnicu
Alt
F1
Vyhľadávanie vozidla
Výber vozidla
Kategórie
Zoznam položiek
Nák. košík
Vyhľadávač čísla podvozku
Žiadosť o OE ponuku
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Otvoriť skupinu
Enter
Enter
/
Medzerník
/
Zriedkaví výrobcovia
Alt
S
Zriedkavé modely
Alt
S
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Detailné informácie
F8
Uložiť auto
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Uložiť auto
Alt
F2
Vybrať
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Skryť kategórie nezávislé od typu
Alt
F10
Vyberte a pokračujte
Enter
Prepínanie medzi skupinami
/
Vložiť do košíka
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Vlastnosti
F8
Karta údajov produktu
F7
Súvisiace produkty
Alt
K
Pridať k obľúbeným
Alt
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Viac informácií
Alt
+
Menej detailov
Alt
-
Nastavenie filtra
Medzerník
Zvýšenie počtu kusov
+
Zníženie počtu kusov
-
Poznámka
Písanie na klávesnici
Výber karty flotily
Alt
F
Opustenie vstupného poľa
Esc
Spustiť funkciu
Alt
V
Vybrať
Enter
Enter
Údaje o vozidle
F8
Filtrovať
1-9
Preklad
Alt
F
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Spustiť funkciu
Alt
F11
Vybrať
Enter
Enter
Nová ponuka
Insert
Pripojenie hlavicových údajov
F3
Údaje hlavičky
F4
Kopírovanie ponuky
Ctrl
Insert
Poznámka k hlavicovým údajom
Alt
F2
Zmena obdobia
Alt
F10
Tlač ponuky
Ctrl
P
Uložiť v okienku ponuky
Ctrl
Enter
Enter
Zmena počtu strán položiek
+
-
Poznámky k počtu strán položiek
Alt
F2
Objednávka počtu strán položiek
Alt
R
Príloha k počtu strán položiek
F3
Zľava k počtu strán položiek
Ctrl
K